Artikel 1: Definities

1. Aanbod
De op de Website of in Offerte getoonde informatie met betrekking tot de levering van Diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan.
2. Datum
De datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd.
3. Diensten
Door Laurant Videografie aan klant te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen bruidsvideo’s, branding videografie, zakelijke videografie en alle geleverde of toekomstige te leveren diensten.
4. Klant
De natuurlijke persoon (Consument) of rechtspersoon (Zakelijke Klant) die een Dienst van Laurant Videografie afneemt.
5. Opdracht
Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende het door Klant voor akkoord ingevulde en verstuurde Offerte.
6. Overeenkomst
De overeenkomst voor de levering van Diensten tussen Laurant Videografie en Klant en alle verdere handelingen tussen Laurant Videografie en Klant betreffende de levering van diensten.
7. Schriftelijk
(Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Klant.
8. Tarief
Het bedrag dat door Laurant Videografie voor haar Diensten in rekening wordt gebracht aan Klant.
9. Website
De Internet website van Laurant Videografie, te weten <www.laurantvideografie.nl> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.
10. Werk
Een foto of video, alsmede elke andere vastlegging van beeld, geluid en informatiedragers, geproduceerd door Laurant Videografie.


Artikel 2: Laurant Videografie
De VOF Juliette Fotografie handelend als Laurant Videografie, gevestigd en kantoorhoudend te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 92485588.

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen Laurant Videografie en Klant, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en leveranties. De Algemene Voorwaarden maken samen met de Offerte de Overeenkomst tussen Laurant Videografie en Klant.
2. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant elektronisch ter hand worden gesteld, namelijk per e-mail als bijlage bij de offerte.
3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Laurant Videografie en Klant en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht.
5. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.
6. Laurant Videografie is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen na Schriftelijk akkoord van Klant.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst; offerte, aanbod en aanvaarding

Aanbod

1. Laurant Videografie doet een vrijblijvend Aanbod in de vorm van een offerte (Zakelijke Klant), e-mail met brochure (Consument) of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden, tegen welke voorwaarden. Dit Aanbod heeft een geldigheid van 5 (vijf) werkdagen na datum van verzending door Laurant Videografie.
2. Laurant Videografie kan niet aan haar aanbod wordt gehouden indien Klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanvaarding

3. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant Schriftelijk heeft aangegeven akkoord te gaan met het Aanbod. Laurant Videografie stuurt als reactie daarop een opdrachtbevestiging met daarin de Datum voor een fotoshoot per e-mail. De opdrachtbevestiging en Algemene Voorwaarden tezamen vormen de Overeenkomst tussen Laurant Videografie en Klant.

Wijziging

4. Indien tijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de Dienst niet kan worden uitgeoefend op de vermelde datum informeert Laurant Videografie direct Schriftelijk de Klant. Klant kan in dat geval de Overeenkomst ontbinden. De reeds voldane betaling wordt binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald op dezelfde wijze als Klant heeft betaald.

Overige

5. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Laurant Videografie vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst.

Artikel 5: Opdracht

Uitvoering

1. Laurant Videografie zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, hierbij gebruikmakende van de normen die op het vakgebied van Laurant Videografie gelden en in de stijl die Laurant Videografie eigen is. Klant is hiervan op de hoogte en gaat akkoord met de stijl zoals door Laurant Videografie toegepast wanneer Klant akkoord geeft op de Offerte.
2. De stijl van Laurant Videografie is kenmerkend voor haar werk en kan nimmer onderwerp van een geschil tussen Laurant Videografie en Klant vormen. Tevens kan de stijl van Laurant Videografie geen reden tot ontbinding, opschorting dan wel andere niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Laurant Videografie en Klant rechtvaardigen. Aanpassingen wat betreft belichting en contrast kunnen in overleg worden toegepast maar hiertoe is Laurant Videografie niet verplicht.
3. Laurant Videografie is gerechtigd:
4. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren;
5. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Laurant Videografie is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk;
6. om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
7. Tijdens de videoreportages vervangt Laurant Videografie geregeld memory-cards. Na afloop van videoreportages worden foto’s ’s dubbel opgeslagen. Tijdens bruidsfotografie is er altijd een back up camera aanwezig.
8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laurant Videografie is Klant niet gerechtigd om een door hun uitgekozen second shooter (of assistent) in te huren.

Videografie en drones

6. In geval van videografie kan Laurant Videografie bij de uitvoering gebruik maken van drones.
7. Laurant Videografie is bij de uitvoering afhankelijk van weersomstandigheden en de mogelijkheid om op een bepaalde locatie te vliegen (no fly zones). Laurant Videografie maakt op basis van weersomstandigheden de inschatting of op een specifieke dag met de drones gevlogen kan worden. Klant wordt over deze keuze op de dag van de bruiloft geïnformeerd. Weersomstandigheden of no fly zones vormen geen reden tot ontbinding van de Overeenkomst. Videografie zal in dat geval vanaf de grond plaatsvinden.

Locatie

6. Tenzij anders vermeld, is de basis voor uitvoering van Diensten:
7. Bruidsfotografie: locatie van de bruiloft;
8. Overige videografie: locatie in overleg tussen Laurant Videografie en Klant.
9. In geval van bruidsfotografie is Klant verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals, maar niet beperkt tot, toegangskosten en parkeerkosten.
10. In geval van overige videografie is Laurant Videografie gerechtigd om op grond van organisatorische redenen de datum en/of de locatie in overleg met Klant te wijzigen.

Levering
11. Laurant Videografie monteert de te leveren video’s op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. Deze selectie beslaat nimmer alle gemaakte of onbewerkte video’s. Hierbij geldt:
- Video’s worden in kleur geleverd;
- Per levering kan het bestandsformaat verschillen, een en ander ter professionele beoordeling van Laurant Videografie.

12. Levering van de video geschiedt normaliter binnen onderstaande termijnen via een online link (download mogelijk).
- 4 weken na Datum bij overige videografie;
- 8 weken na Datum bij bruiloften.

13. Tussen de Datum en de levering van de beelden vindt geen inzage van de beelden plaats.
14. De voor de uitvoering van Diensten overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding zal Klant, Laurant Videografie in overleg een redelijke termijn gunnen om de overeengekomen Diensten te leveren.
15. Video’s worden door Laurant Videografie bewerkt afgeleverd, waarbij geldt dat zij worden bewerkt op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén extreme nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de video te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken van storende elementen in de omgeving. De bewerking van de video’s gebeurt in de stijl die eigen is voor Laurant Videografie en waarvan al dan niet op verzoek niet wordt afgeweken. Hierbij wordt globale beeldoptimalisatie toegepast.
16. Klant heeft geen recht op ontvangst of inzage in RAW-beelden.
17. Laurant Videografie tracht de geleverde video’s gedurende twee jaar vanaf de datum van levering te bewaren. Dit is echter een interne aangelegenheid waaraan door Klanten geen rechten kunnen worden ontleend en waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden bedongen.


Meerwerk

18. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Klant en Laurant Videografie tijdig, in onderling overleg en Schriftelijk tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan en elkaar informeren omtrent overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd, financiële en/of kwalitatieve consequenties.
19. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Laurant Videografie op en is derhalve geen grond om de Overeenkomst conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden.

Verplichtingen Klant

20. Klant spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de videoreportage. Tevens verplicht Klant zich de omstandigheden voor Laurant Videografie zo gunstig mogelijk te maken, onder meer inhoudende dat Klant ruim van tevoren aanwezig en gereed is voor de videografie opdracht.
21. Klant is niet bevoegd de door Laurant Videografie geleverde beelden zelf te bewerken, aan te passen en verspreiden. Hierbij wordt verwezen naar artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
22. Klant draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Klant, hierbij tevens rekening houdend met het bepaalde in 8 van deze Algemene Voorwaarden. Laurant Videografie is eveneens gerechtigd om in dit geval haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan haar/zijn verplichtingen heeft voldaan.
23. Hoewel Laurant Videografie en haar partners ervoor zorgen dat van een flinke afstand tot het publiek wordt opgestegen met de drone, dient Klant ervoor te zorgen dat alle op het terrein aanwezige personen te allen tijde bewust zijn van de aanwezigheid van de drone, het gevaar en de functie ervan en nooit dichterbij dan 5 (vijf) meter van het opstijg- en landingspunt komen.

COVID-19

24. De gezondheid en veiligheid van elke aanwezige bij de videoreportage of op de bruiloft heeft voor Laurant Videografie hoogste prioriteit. Laurant Videografie en Klant zullen daarom al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen mag worden verwacht doen of nalaten ter voorkoming van het verspreiden van COVID-19.
25. Laurant Videografie en door haar ingeschakelde derden zullen te allen tijde de actuele geldende overheidsmaatregelen naleven en opvolgen. Daar overheidsmaatregelen als gevolg van de stand van wetenschappelijk medisch onderzoek aan verandering onderhevig zijn, zullen ook de voorzorgsmaatregelen van Laurant Videografie en door haar ingeschakelde derden dit kunnen zijn.
26. Indien extra maatregelen noodzakelijk (blijken te) zijn of door de betreffende locatie en/of zijn/haar medewerkers worden verlangd, zullen ook deze in acht worden genomen.
27. Over de uitvoering van de maatregelen wordt niet onderhandeld met Klant.
28. Het naleven van wettelijke en/of dwingende overheidsmaatregelen en/of maatregelen zoals bedoeld in lid 15 van dit artikel levert geen wanprestatie van Laurant Videografie op en is derhalve geen grond om de Overeenkomst conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden dan wel op te schorten.
29. In geval Klant de Overeenkomst wegens Corona en/of daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen annuleert, wordt voor de annuleringsvergoeding verwezen naar artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6: Tarieven

1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door Laurant Videografie op de Website en in het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen inclusief BTW (exclusief in geval Zakelijke fotografie) en andere van overheidswege gestelde heffingen.
2. Qua reiskosten zijn de prijzen als volgt opgebouwd:
3. Bruidsfotografie: prijzen zijn inclusief reiskosten binnen Nederland (behalve Waddeneilanden), tenzij anders is overeengekomen. Vermelde prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten in landen buiten Nederland en overige extra individuele wensen van Klant;
4. Overige videoreportages (waaronder zakelijke): prijzen zijn exclusief reiskosten van € 0,35 per kilometer;
Indien de aard van de overeengekomen Opdracht zich leent voor nacalculatie zal hiertoe op de het Aanbod een inschatting van worden gemaakt. De daadwerkelijke factuur op basis van nacalculatie wordt een dag na de shoot aan Klant verzonden.
5. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod, uitbreiding of verlenging van de Overeenkomst.
6. Laurant Videografie behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen gelden niet voor bestaande Overeenkomsten.


Artikel 7: Facturering en Betaling

1. Klant zal voor de door Laurant Videografie geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze betalen. Deze betaling vindt gedeeltelijk vooraf en uiterlijk op de dag van de shoot of bruiloft plaats. Hiertoe zal per pdf aan de Klant een factuur worden verzonden. Klant vermeldt op het Inschrijfformulier het hiertoe dienstdoende e-mailadres. Het recht op een papieren factuur vervalt hierbij. Afhankelijk van de aard van de Opdracht wordt het overeengekomen Tarief op de volgende wijze gefactureerd en voldaan.

Bruiloft
- € 350 aanbetaling binnen 14 (veertien) werkdagen na tot stand komen van de Overeenkomst
- Restant van de factuur de dag na de bruiloft
- Eventuele nacalculatie een dag na de bruiloft

Overige videoreportage

1. De factuur dient binnen 14 (veertien) werkdagen na de videoreportages voldaan te zijn
2. Eventuele nacalculatie 1(een) dag na de videoreportages
3. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Laurant Videografie, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De aanbetaling van de factuur dient binnen 14 (veertien) werkdagen na overeenkomen van de Opdracht op het bankrekeningnummer van Laurant Videografie, onder vermelding van het factuurnummer. Na betaling is de datum van de videoreportages definitief. Het restant van de betaling dient op de op de factuur genoemde vervaltermijn te worden voldaan. Video’s worden niet eerder geleverd dan na volledige betaling van de factuur.
4. Deze termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van Laurant Videografie aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
5. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door Klant binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van Laurant Videografie is vereist. Eveneens is Laurant Videografie gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten dan wel de datum vergeven aan een andere Klant zonder schadeplichtig te zijn.
6. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, is Klant een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent over die som per maand dat betaling uitblijft. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Klant is eveneens aansprakelijk voor de door Laurant Videografie in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling. Deze kosten worden vastgesteld conform het dan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere Klanten bedragen deze kosten echter minimaal 15% van de tussen partijen voor de Opdracht overeengekomen som. Eventueel gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten inclusief rente zullen eveneens op Klant verhaald worden.
7. In geval van Zakelijke Klanten geldt dat de door Klant aan Laurant Videografie verschuldigde vergoedingen nimmer kunnen worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Klant op Laurant Videografie.
8. Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Laurant Videografie heeft plaatsgevonden.
9. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Laurant Videografie openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Klant.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Laurant Videografie zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. Laurant Videografie verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden maar heeft een inspanningsverplichting.
2. Laurant Videografie en haar videografie-partner heeft voor de gebruikte drones een aparte aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Echter, het blijft noodzakelijk dat Klant de verplichtingen zoals genoemd in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden goed naleeft.
3. Laurant Videografie is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van Laurant Videografie.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Laurant Videografie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel - deze aan Laurant Videografie toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
5. Laurant Videografie is niet aansprakelijk voor:
- schade veroorzaakt door informatie die door klant online, via internet verzonden wordt;
- voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Laurant Videografie geleverd zijn;
- Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen;
- Schade ontstaan door niet naleving van de in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen.
6. De aansprakelijkheid van Laurant Videografie gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door Laurant Videografie geleverde Diensten aan Klant zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden of het Schriftelijk aanbieden van een nieuwe videoreportage. De afweging tussen deze opties wordt gemaakt door Laurant Videografie op basis van omstandigheden van het betreffende geval. De mate waarin de tekortkoming Laurant Videografie zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. Laurant Videografie dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag.
7. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan Laurant Videografie gemeld te worden.
8. Iedere vordering jegens Laurant Videografie vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
9. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.
10. Te allen tijde zullen Laurant Videografie en Klant in overleg tot een oplossing trachten te komen.

Artikel 9: Overmacht

1. Indien Laurant Videografie door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn Laurant Videografie en Klant niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat. In een dergelijk geval zijn Partijen gerechtigd de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten voor zolang de situatie van overmacht blijft aanhouden. Indien opschorting niet van een der Partijen gevergd kan worden, kunnen Partijen unaniem ervoor kiezen om de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van Opdrachtnemers op betaling voor reeds door hen verrichte prestaties.
2. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 2 (twee) maanden week zijn zowel Klant als Laurant Videografie gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Laurant Videografie op betaling voor reeds door Laurant Videografie verrichte prestaties.
3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door Laurant Videografie ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van Laurant Videografie, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de 4 diensten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop Laurant Videografie en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen. Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie waarin de toeleveranciers waarvan Laurant Videografie afhankelijk is om de Overeenkomst (tijdig) uit te voeren, niet (tijdig) leveren dan wel op andere wijze niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Laurant Videografie voldoen.
4. Onder overmacht wordt niet verstaan het annuleren van de bruiloft op grond van persoonlijke reden van het bruidspaar.
5. In geval van weersomstandigheden als (zware) regen tijdens bruidsfotografie- en videografie overleggen Laurant Videografie en Klant gezamenlijk over de (on)mogelijkheid van filmen op een buitenlocatie. Het oordeel van Laurant Videografie is hierbij leidend ter bescherming van haar apparatuur. Er ontstaat voor Klant geen recht op ontbinding als gevolg van een in dit lid genoemde situatie.
6. In geval van ziekte van Laurant Videografie, kan de klant ervoor kiezen door Laurant Videografie een vervangende videograaf te laten regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen Laurant Videografie en klant, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere afhandeling door Laurant Videografie geschiedt.
7. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden.
8. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Laurant Videografie.

Artikel 10: Reclamatie (klacht)

1. Reclamaties over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Laurant Videografie.
2. Reclamaties over geleverde foto’s, video’s en/of producten dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst ervan Schriftelijk te worden voorgelegd aan Laurant Videografie.
3. Indien binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijn niet gereclameerd is door Klant, wordt ervan uitgegaan dat Laurant Videografie deugdelijk is nagekomen.
4. Klant geeft Laurant Videografie in elk geval 5 (vijf) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting.
5. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeft Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen of de stijl van Laurant Videografie niet tot hiervoor genoemde rechten kunnen leiden.
6. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting van het door Klant aan Laurant Videografie totaal te betalen factuurbedrag.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom

1. De door Laurant Videografie in het kader van de Overeenkomst geproduceerde werken zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door Klant.
2. Behoudens in het geval van portretfotografie berusten auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van Laurant Videografie, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, videoproducten, videoreportages, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Laurant Videografie bij Laurant Videografie.
3. Intellectuele eigendomsrechten op Diensten en fotoproducten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan Klant berusten bij Laurant Videografie en/of haar licentiegevers.
4. De in lid 2 en 3 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
5. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Laurant Videografie is het niet toegestaan om enig door Laurant Videografie aan Klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een Dienst of Fotoproduct dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Laurant Videografie.
6. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Laurant Videografie geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
7. Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen in de Overeenkomst, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Laurant Videografie. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van Laurant Videografie door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot het in rekening brengen van SOFAM-tarieven en betaling van een boete aan Laurant Videografie van minimaal EUR 2.500,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van Laurant Videografie.
8. Klant vrijwaart Laurant Videografie van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt Laurant Videografie tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook. Klant draagt er tevens zorg voor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de Overeenkomst geleverde Werken voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel. Klant stelt Laurant Videografie onverwijld op de hoogte van (verwacht) gebruik door derden.
9. Klant geeft Laurant Videografie toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan Schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken.
10. Laurant Videografie kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar werk. Hierbij geldt:
11. De naam van Laurant Videografie dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen. Dit geldt eveneens in geval Klant het Werk instuurt voor een fotowedstrijd.
12. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Laurant Videografie conform artikel 25 Aw in acht.

Artikel 12: Duur, ontbinding en annulering

Duur

1. De Overeenkomst tussen Laurant Videografie en Klant wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht en wordt uitgevoerd op de Datum zoals overeengekomen tussen Partijen. De Overeenkomst eindigt zodra beide partijen hun verplichtingen uit de Overeenkomst zijn nagekomen.
2. Indien een situatie zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel zich voordoet of Laurant Videografie van mening is door Klant gevraagde werkzaamheden naar hun oordeel de belangen en/of goede naam van haar ondernemingen kan schaden, kan Laurant Videografie haar dienstverlening weigeren. Laurant Videografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een dergelijk situatie. Laurant Videografie is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van reeds door Klant voldane bedragen.

Ontbinding

1. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien:
- een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
- een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
- in het geval dat Klant een rechtspersoon is, een der partijen geliquideerd is of zal worden;
- de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door overname);
- nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving;
- een der partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen;
- Indien een situatie als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet.
2. In het geval dat Klant niet kredietwaardig blijkt te zijn, is Laurant Videografie gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen Schriftelijk te ontbinden dan wel een voorschot of andere vorm van zekerheid te verlangen. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Klant of in geval zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of er zich anderszins omstandigheden voordoen waardoor niet van Laurant Videografie gevergd kan worden de Overeenkomst ongewijzigd in stand te laten.
3. Laurant Videografie blijft gerechtigd tot door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.

Annulering

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) Schriftelijk annuleren, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Onder annuleren valt tevens verplaatsing van de Datum voor aanvang van de levering van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
2. Indien tot (tussentijdse) annulering is overgegaan door Klant, heeft Laurant Videografie recht op vergoeding van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waaronder ook kosten van eventueel ingeschakelde derden worden verstaan, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Laurant Videografie zijn toe te rekenen. Bij annulering is Klant daarom een annuleringsvergoeding zoals hieronder verschuldigd. Waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt.

Bruidsfotografie
Weken Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum): (percentage van overeengekomen prijs)
20-26: 25 %
16-20: 40 %
12-16: 60 %
2-12: 70 %
0-2: 90 %

Overige fotografie
0 – 1 :50 %
1 – 3: 25 %

3. Bij een annulering op de dag zelf of het niet nakomen van een afspraak, wordt 100% van de factuurwaarde in rekening gebracht aan Klant, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.
4. Indien door Laurant Videografie (tussentijds) wordt opgezegd, heeft Klant recht op medewerking van Laurant Videografie bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Klant zijn toe te rekenen. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Laurant Videografie extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Klant in rekening gebracht.
5. De intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij Laurant Videografie. Tevens behoudt Laurant Videografie in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Klant onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Laurant Videografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een dergelijke annulering. Laurant Videografie is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van de aanbetaling, reeds door Laurant Videografie gemaakte en reeds door Klant voldane bedragen.

Artikel 13: Herroeping (Consument)

Levering training 14 (veertien) dagen na overeenkomst: Wettelijk herroepingsrecht

1. Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan een Consument, niet de Zakelijke Klant, de Overeenkomst kosteloos herroepen binnen 14 (veertien) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst. Levering binnen 14 (veertien) dagen na overeenkomst: Afstand van herroeping
2. Indien de Consument laat weten dat hij/zij de videoreportages binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst wil doen, geldt er geen herroepingsrecht. Consument moet dan in de akkoordverklaring (bevestiging per e-mail op offerte van Laurant Videografie) verklaren dat hij/zij afziet van het herroepingsrecht.

Wijze van herroepen

3. Herroeping geschiedt door het sturen van een e-mail naar info@laurantvideografie.nl waarin de Consument expliciet aangeeft dat hij/zij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten ongedaan wil maken. Na ontvangst van de herroeping verstuurt Laurant Videografie aan Klant direct een ontvangstbewijs.
4. Indien Laurant Videografie reeds is begonnen met werkzaamheden van voorbereidende aard, welke werkzaamheden genoemd zijn in het Aanbod, is Consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomt dat door Laurant Videografie is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst.

Uitzondering

5. Levering van Fotoproducten door Laurant Videografie kan niet herroepen worden.
6. Zakelijke Klanten kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 14: Privacy en Cookies

1. Laurant Videografie verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van Laurant Videografie. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen.
2. Laurant Videografie gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van Laurant Videografie wordt verwezen naar artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
3. Laurant Videografie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Klant in strijd met dit artikel.

Artikel 15: Website

1. Laurant Videografie is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Laurant Videografie.
2. Laurant Videografie streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van Internet en technologieën.
3. Laurant Videografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Klant, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Laurant Videografie.

Artikel 16: Forumkeuze

1. Op de overeenkomst tussen Laurant Videografie en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.
2. Geschillen tussen Laurant Videografie en Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Gelderland.